Regulamin Wynajmujących - tripoffice.com

(dalej „Umowa”)

§1.

Definicje

Oprócz terminów zdefiniowanych w innym miejscu, w Umowie obowiązują następujące definicje:

 • „Wynajmujący” oznacza przedsiębiorcę, który posiada tytuł prawny do Obiektu, uprawniający go do wynajmu Obiektu na rzecz Najemcy.
 • „Najemca” oznacza podmiot, który wynajmuje Obiekt od Wynajmującego.
 • „Operator” oznacza właściciela i administratora Platformy, który świadczy Usługę tj. EMGRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu 54-204 przy ul. Legnickiej 62C lok. 204, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000334273, posiadającej numer REGON: 021041793 oraz numer NIP: 8942980391.
 • „Obiekt” oznacza nieruchomość, która może zostać zaoferowana do najmu w ramach Platformy;
 • „Platforma” oznacza witrynę internetową lub witryny internetowe, aplikacje, narzędzia, platformy lub inne urządzenia, na których Usługa jest dostępna, w szczególności dotyczy to serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://tripoffice.com.
 • „Obsługa Klienta” oznacza biuro obsługi klienta, z którym można kontaktować się pod adresem support@tripoffice.com lub pod innym adresem podanym w Umowie.
 • „Administrator danych” oznacza podmiot określający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku świadczonej Usługi Administratorem danych jest Operator.
 • „Zdarzenie siły wyższej” oznacza wszelkie zdarzenia mające wpływ na świadczenie Usługi lub na brak możliwości właściwej realizacji umowy najmu lub innej umowy zawartej pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą, które spowodowane są przez działanie czynników zewnętrznych, którym nie dało się zapobiec ani przewidzieć.
 • „Użytkownik” oznacza odwiedzającego Platformę w tym także lecz nie wyłącznie Wynajmującego lub Najemcę.
 • „Prawo własności intelektualnej” oznacza wszelkie patenty, prawa autorskie, wynalazki, prawa do baz danych, prawa do wzoru, wzór zastrzeżony, znak towarowy, nazwę handlową, markę, logo, znak usługowy, know-how, wzór użytkowy, wzór niezastrzeżony lub, w stosownych przypadkach, każdy wniosek o takie prawo, know-how, nazwę handlową lub firmową, nazwę domeny z dowolnym rozszerzeniem, bądź inne podobne prawo lub zobowiązanie zastrzeżone albo niezastrzeżone lub inne prawa własności przemysłowej bądź intelektualnej istniejące na dowolnym terytorium albo w dowolnej jurysdykcji na świecie.
 • „Dane osobowe” oznaczają każdą informację odnoszącą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • „Usługa” oznacza internetowy system rezerwacji tripoffice dostępny w ramach Platformy, poprzez który Wynajmujący mogą udostępniać swoje Obiekty do rezerwacji, a inni Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji w takich Obiektach stając się Najemcami, a także służący do korzystania z dodatkowych usług takich jak w szczególności lecz niewyłącznie korzystanie z modułu płatności, obsługi klienta czy przesyłania wiadomości.
 • „System” oznacza system informatyczny w ramach Platformy, do którego Wynajmujący może uzyskać dostęp w celu użytkowania i korzystania z usług, funkcjonalności i zarządzania Obiektem na Platformie w tym m.in. w celu aktualizacji cen czy zasad rezerwacji.

§2.

Postanowienia ogólne

 1. Usługa świadczona przez Operatora polega na dostarczeniu rozwiązania informatycznego umożliwiającego zawieranie umów najmu między Wynajmującym a Najemcą.
 2. Operator w przypadku Wynajmujących, świadczy Usługę wyłącznie na rzecz podmiotów profesjonalnych prowadzących działalność gospodarczą, a w przypadku Najemców na rzecz dowolnych podmiotów, które posiadają zdolność prawną niezbędną do zawierania prawnie wiążących umów w tym także dla podmiotów innych niż przedsiębiorcy.
 3. Operator w żadnych okolicznościach nie staje się stroną umowy najmu zawieranej między Wynajmującym a Najemcą ani nie staje się przedstawicielem żadnej z wyżej wymienionych stron.

§3.

Opis Obiektu

 1. Informacje podane przez Wynajmującego w celu umieszczenia na Platformie są zgodne z formatami i standardami zapewnionymi przez Platformę i obejmują:
  • ogólne informacje dotyczące Obiektu (w tym grafikę, zdjęcia i opisy),
  • udogodnienia i usługi dostępne do rezerwacji, szczegóły cen [w tym wszystkie obowiązujące podatki i inne opłaty,
  • zasady dostępności, odwołania rezerwacji i niepojawienia się w Obiekcie oraz inne zasady i ograniczenia (dalej łącznie: „Informacje o Obiekcie”)
 2. Informacje o Obiekcie nie mogą zawierać żadnych bezpośrednich ani pośrednich (sugerujących) danych kontaktowych Wynajmującego, w tym w szczególności:
  • numerów telefonu,
  • adresu e-mail,,
  • witryny/aplikacji/platformy/konta z mediów społecznościowych (w tym Instagrama, Twittera, Facebooka) związanych z Obiektem lub Wynajmującym.
 3. Operator posiada prawo do edycji lub usunięcia jakichkolwiek informacji dotyczących Wynajmującego w tym Informacji o Obiekcie, jeżeli uzna, że są one niepoprawne lub niekompletne bądź naruszają warunki Umowy.
 4. Podejmowanie jakichkolwiek działań przez Wynajmującego mających na celu ominięcie wypłaty wynagrodzenia na rzecz Operatora, w tym w szczególności próby zawarcia umowy najmu, podejmowane przez Wynajmującego lub Najemcę, z pominięciem Platformy, są zabronione.
 5. Wynajmujący oświadcza i zobowiązuje się, że Informacje o Obiekcie będą w każdym momencie prawdziwe, dokładne i nie wprowadzą w błąd Najemcy ani innych Użytkowników. Wynajmujący jest zawsze odpowiedzialny za prawidłowe i aktualne udostępnianie Informacji o Obiekcie. Wynajmujący aktualizuje Informacje o Obiekcie codziennie i może – w dowolnym czasie – zmienić poprzez System ceny najmu oraz inne istotne warunki, z zastrzeżeniem że zmiany nie mają wpływu na warunki najmu dotyczące umów zawartych przed aktualizacją.
 6. Informacje udostępniane przez Wynajmującego na Platformie pozostają własnością Wynajmującego. Informacje dostarczane przez Wynajmującego mogą być edytowane lub modyfikowane przez Operatora, a następnie tłumaczone na inne języki, przy czym tłumaczenia pozostają wyłączną własnością Operatora. Edytowane i tłumaczone treści są przeznaczone do wyłącznego użytku przez Operatora na Platformie i nie są wykorzystywane w żaden sposób ani w żadnej formie przez Wynajmującego w żadnym innym kanale dystrybucji lub sprzedaży ani do żadnych innych celów.
 7. O ile Operator nie postanowi inaczej, wszelkie zmiany, aktualizacje i/lub poprawki Informacji o Obiekcie, w tym ceny lub dostępność, są dokonywane przez Wynajmującego bezpośrednio za pośrednictwem Systemu lub w inny sposób, jaki Operator może zasadnie wskazać Wynajmującemu. Aktualizacje i zmiany dotyczące grafiki, zdjęć i opisów są przetwarzane przez Operatora w możliwie najkrótszym czasie.

§4.

Opłaty

 1. Za każdą rezerwację Obiektu dokonaną i opłaconą przez Najemcę za pośrednictwem Platformy Wynajmujący płaci Operatorowi prowizję (dalej „Prowizja”).

 2. Opłata za najem wnoszona przez Najemcę jest sumą kosztów za poszczególne doby, ustaloną przez Wynajmującego.

 3. Wartość opłaty za dobę może się różnić w zależności od terminu i decyzji Wynajmującego przy czym Najemca musi być świadomy pełnych kosztów najmu w tym wszelkich opłat dodatkowych, przed zawarciem umowy najmu.

 4. Prowizja brutto należna Operatorowi jest iloczynem kwoty brutto zapłaconej przez Najemcę i stawki 10%.

 5. W celu uniknięcia wątpliwości Wynajmujący niniejszym zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zapłaty ceny za Obiekt przez Najemcę na rzecz Wynajmującego, Operator nalicza Prowizję także w przypadku niepojawienia się Najemcy lub odwołania rezerwacji za wyjątkiem sytuacji, gdy Najemcy przysługuje pełny zwrot płatności.

 6. Prowizja zostanie naliczona także w przypadku:

  • overbookingu: w każdym przypadku i/lub
  • naliczenia opłaty za anulowanie i/lub opłaty za niepojawienie się: Operator nalicza prowizję, gdy Wynajmujący pobiera opłatę za najem Obiektu i/lub opłatę za niepojawienie się/anulowanie rezerwacji w przypadku (odpłatnego) anulowania i/lub niepojawienia się.
 7. Prowizja jest zawsze naliczana zgodnie z potwierdzonymi rezerwacjami, przekazanymi do Wynajmującego i potwierdzonymi Najemcy przez Operatora.

 8. Wynajmujący ma obowiązek poinformowania Operatora o obowiązujących podatkach (chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej), opłatach, należnościach i obciążeniach (oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie), które zostaną pobrane od Najemcy przez Wynajmującego O ile Operator nie uzgodnił inaczej, cena podana Najemcy na Platformie powinna zawierać podatek od sprzedaży i wszelkie inne opłaty (w tym krajowe, rządowe, regionalne, miejskie lub lokalne) oraz podatki i inne obciążenia.

 9. System pokazuje Wynajmującemu szczegóły wszystkich rezerwacji dokonanych w Obiekcie za pośrednictwem Platformy jak również wskazuje należną Prowizję. Po upływie każdego miesiąca, Operator dołoży wszelkich starań, aby sporządzić elektroniczny raport rezerwacji, który jest dostępny dla Wynajmującego w Systemie i zawiera rezerwacje wszystkich Najemców, których data wyjazdu z Obiektu przypadła w poprzednim miesiącu.

 10. Prowizja za rezerwacje w miesiącu kalendarzowym, która zawiera (zaplanowaną) datę wyjazdu Najemcy z Obiektu w tym miesiącu, zostanie zafakturowana (z wyjątkiem sytuacji, w której Wynajmujący zgodził się odstąpić od płatności za najem lub w przypadku bezpłatnych odwołań dokonanych na Platformie i zgodnie z zasadami Wynajmującego dotyczącymi odwoływania) i zapłacona w następnym miesiącu zgodnie z następującymi warunkami:

  • Faktury są generowane co miesiąc i przesyłane do Wynajmującego tradycyjną pocztą albo e-mailem przy czym Wynajmujący wyraża zgodę na odbiór faktur wyłącznie w formie elektronicznej (e-mail).
  • Zafakturowana Prowizja za dany miesiąc jest płacona przez Wynajmującego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
  • Płatność Prowizji jest dokonywana z wykorzystaniem płatności Stripe (system płatności online dostępny pod adresem https://stripe.com). Wynajmujący pokrywa wszystkie koszty naliczone przez ww. podmiot, banki lub innych pośredników, związane z przekazaniem środków.
  • Płatność Prowizji jest realizowana w sposób zautomatyzowany i może odbywać się bez czynnego udziału Wynajmującego (działania Wynajmującego) czego Wynajmujący jest świadomy i na co wyraża zgodę.
  • Wszystkie płatności, jakie mają być dokonywane na mocy Umowy, muszą być dokonywane w pełnej kwocie należnej Operatorowi, wolne od jakichkolwiek potrąceń z tytułu jakichkolwiek podatków, opłat, importu, ceł, kosztów i potrąceń jakiegokolwiek rodzaju teraz lub później nałożonych przez jakiekolwiek władze państwowe, fiskalne lub inne. Jeśli Wynajmujący jest zmuszony do dokonania takiego potrącenia lub odliczenia, Wynajmujący zapłaci na rzecz Operatora takie dodatkowe kwoty, jakie są niezbędne do zapewnienia otrzymania przez Operatora pełnej kwoty podanej na fakturze, którą Operator otrzymałby bez potrącenia.
  • Prowizja za dany miesiąc jest płatna przez Wynajmującego w odpowiedniej walucie (jeśli ma to zastosowanie, po kursie wymiany), zgodnie z informacją na fakturze. Operator może według własnego uznania przygotować faktury w podstawowej walucie ( EUR/USD) lub w lokalnej walucie Wynajmującego, a następnie przeliczyć odpowiednią ostateczną kwotę w walucie lokalnej lub głównej na podstawie kursu wymiany ostatniego dnia odpowiedniego miesiąca, za który wystawiona jest faktura. Stosowanym kursem wymiany jest kurs międzybankowy, stosowany przez największe międzynarodowe banki finansowe bądź firmy usługowe, wybrane Operatora.
 11. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za potrącanie i zgłaszanie odpowiednich podatków mających zastosowanie do Prowizji należnej Operatorowi zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi oraz praktykami i wnioskami organów podatkowych. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za płatności i przekazanie podatków mających zastosowanie do Prowizji (Płatności) oraz związane z tym odsetki i kary za opóźnienia w płatnościach nałożone przez organ podatkowy za niepotrącanie i niezgłoszenie jakichkolwiek podatków mających zastosowanie do Prowizji. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Wynajmujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za negocjowanie i uzgodnienie z właściwymi organami podatkowymi procedur podatkowych dotyczących Prowizji (Płatności). Na pierwsze żądanie Operatora, Wynajmujący udostępni Operatorowi kopie (fotokopie/skany) zaświadczeń o płatności podatku / świadectw zwolnienia z podatku po każdym przekazaniu Prowizji.

 12. W przypadku sporu między Operatorem a Wynajmującym jakakolwiek niekwestionowana kwota Prowizji zostanie wypłacona zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, bez względu na status lub charakter sporu.

 13. Wynajmujący zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że Operator może okresowo i w niektórych jurysdykcjach udostępniać na Platformie pewne formy płatności dla pewnych płatności realizowanych przez Najemców, zgodnie z którymi (w miarę dostępności) przelew bankowy lub inne formy płatności online mogą być dokonywane i przetwarzane w imieniu Wynajmującego (dalej „Płatność wspomagana”).

 14. Operator może zezwolić stronie trzeciej (dalej „Podmiot przetwarzający płatność”) na działanie za pośrednictwem Platformy w celu umożliwienia Płatności wspomaganej. Niniejszy paragraf ma zastosowanie, jeśli rodzaj zorganizowanej Płatności wspomaganej następuje za pośrednictwem Podmiotu przetwarzającego płatności świadczącego usługi (dalej „Usługi podmiotu przetwarzającego płatności”) na rzecz Wynajmującego i na mocy bezpośredniego stosunku umownego poprzez nabywanie i/lub inne pobieranie płatności od Najemców w imieniu Wynajmującego w odniesieniu do tych metod płatności obsługiwanych przez Podmiot przetwarzający płatności (dalej „Płatności przetworzone”); oraz w zakresie przekazywania kwot pobranych w ten sposób w odniesieniu do Płatności przetworzonych bezpośrednio do Wynajmującego.

 15. Strony potwierdzają, że Płatność wspomagana w rozumieniu niniejszego paragrafu obejmuje:

  • oddzielną umowę (dalej „Dokumentacja PP”) między Wynajmującym a Podmiotem przetwarzającym płatności, której Operator nie będzie stroną; oraz
  • oddzielną umowę (dalej „Dokumentacja Operatora i Podmiotu przetwarzającego płatności”), w której Wynajmujący nie jest stroną, i na mocy której Operator umożliwia Podmiotowi przetwarzającemu płatności oferowanie Usług przetwarzania Wynajmującym za pośrednictwem Platformy.
 16. Wynajmujący wyrażając zgodę na korzystanie z Usług Podmiotów przetwarzających płatności i zobowiąże się do przestrzegania Dokumentacji PP:

  • Wynajmujący niniejszym upoważnia Operatora do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokonania tego wyboru i umożliwienia Wynajmującemu otwarcia konta u Podmiotu przetwarzającego płatności (i/lub zintegrowania nowego konta z dowolnym istniejącym kontem Wynajmującego z Podmiotem przetwarzającym płatności);
  • Wynajmujący dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby pomóc Operatorowi w wykonywaniu jego obowiązków związanych z Płatnością wspomaganą. W szczególności, ale bez ograniczeń, Wynajmujący dostarczy do Operatora lub zgodnie z poleceniem Operatora takie informacje, które są wymagane do świadczenia usługi Płatności wspomaganej, w tym wszelkie informacje wymagane do identyfikacji Wynajmującego z przyczyn prawnych (w tym w związku z zapobieganiem oszustwom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu); oraz
  • Wynajmujący upoważnia Operatora do udostępnienia Podmiotowi przetwarzającemu płatność wszelkich informacji dotyczących Wynajmującego.
 17. Wynajmujący dostarczy do Operatora lub zgodnie z poleceniem Operatora takie informacje, które są wymagane w celu umożliwienia Podmiotowi przetwarzającemu płatność dokonywania wypłat w odniesieniu do Płatności przetworzonych. Wynajmujący zapewnia, że wszystkie informacje dostarczone przez niego do Operatora w każdym momencie są kompletne i dokładne oraz że ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowych informacji dostarczonych do Operatora i zwalnia Operatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz wszelkich wydatków, które Operator może ponieść z powodu nieprawidłowych lub niekompletnych informacji. Wynajmujący upoważnia Operatora do przekazywania instrukcji Podmiotowi przetwarzającemu płatność w imieniu Wynajmującego w odniesieniu do odbioru, przetwarzania i wypłaty Płatności przetworzonych, w tym wszelkich refundacji, cofnięć, zwrotów, sporów, korekt salda, obciążeń zwrotnych lub innych powiązanych spraw.

 18. Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie z usług Podmiotu przetwarzającego płatność w celu pobrania kwot należnych Wynajmującemu, Operatorowi lub Najemcy, oraz oświadcza że w dowolnym momencie będzie w pełni zaznajomiony z treścią Dokumentacji PP i będzie wypełniać swoje zobowiązania z niej wynikające oraz na zwalnia Operatora z wszelkich zobowiązań i wydatków, które Operator może ponieść.

 19. Świadczenie Usług Podmiotu przetwarzającego płatność przez Podmiot przetwarzający płatność na rzecz Wynajmującego zależy od Podmiotu przetwarzającego płatność i może zostać w dowolnym momencie wycofane przez Podmiot przetwarzający płatność zgodnie z warunkami Dokumentacji PP. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję Podmiotu przetwarzającego płatność o nieudostępnianiu swoich Usług Wynajmującemu (uzasadnioną lub nie) lub za jakiekolwiek naruszenie lub opóźnione wykonanie przez Podmiot przetwarzający płatność wszelkich należnych zobowiązań na rzecz Wynajmującego w związku ze świadczeniem usług Podmiotu przetwarzającego płatność. Operator nie będzie mieć obowiązku zapewnienia, aby usługi Podmiotu przetwarzającego płatność były zawsze dostępne dla Wynajmującego.

 20. Operator może w dowolnym momencie powiadomić o zakończeniu lub zawieszeniu dostępności lub działania Płatności wspomaganej w całości lub w części w przypadku domniemanego lub faktycznego oszustwa, naruszenia sankcji lub naruszenia Umowy przez Wynajmującego lub w związku z dowolną Płatnością przetworzoną. Wynajmujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Operator i Podmiot przetwarzający płatność mogą udostępniać informacje (zgodnie z obowiązującymi każdą ze stron wymogami związanymi z prywatnością) związane z faktycznym lub podejrzewanym oszustwem lub niewłaściwym wykorzystaniem usług Podmiotu przetwarzającego płatność przez Wynajmującego.

 21. Operator może obciążyć konto wzajemnych rozliczeń lub zażądać od Wynajmującego odszkodowania za wszelkie opłaty, koszty lub wydatki poniesione przez Operatora w związku z umożliwieniem świadczenia Płatności wspomaganej i usług Podmiotu przetwarzającego płatność za pośrednictwem Platformy. P Operator będzie upoważniony przez Wynajmującego do wydania instrukcji Podmiotowi przetwarzającemu płatność w sprawie zapłaty takiej kwoty na rzecz Operatora z Płatności przetworzonych.

 22. Wynajmujący niniejszym upoważnia Operatora do zlecania Podmiotowi przetwarzającemu płatność, aby dokonał płatności na rzecz Operatora z Płatności przetworzonych, kwot wymaganych do uregulowania:

  • należnej i zaległej Prowizji i/lub
  • innych kwot należnych od Wynajmującego na rzecz Operatora.
 23. Wynajmujący zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że dla każdej rezerwacji łączna kwota rezerwacji (dalej „Cena za Obiekt”) będzie pobierana i przetwarzana przez Podmiot przetwarzający płatności. Wynajmujący akceptuje i zgadza się, że Cena za Obiekt może zostać zapłacona przez Najemcę w innej walucie.

 24. Wynajmujący ponosi wszelkie ryzyko walutowe, w tym związane z wymianą Ceny za Obiekt na inną walutę. Wynajmujący zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że ze względu na zmienne kursy walut oraz koszty/opłaty naliczane za pobieranie, przetwarzanie i wypłatę Płatności przetworzonych, mogą istnieć różnice między Ceną za Obiekt (przesłaną przez Wynajmującego do Systemu), odpowiednią Płatnością przetworzoną oraz kwotą odpowiedniej Płatności przetworzonej otrzymanej przez Wynajmującego oraz że Wynajmujący nie będzie dalej obciążać, żądać zapłaty ani pobierać od Najemcy żadnej kwoty z tytułu takiej różnicy.

 25. Wynajmujący zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że jest zawsze odpowiedzialny za pobieranie, przekazywanie, potrącanie i dokonywanie płatności na rzecz odpowiednich organów podatkowych (w stosownych przypadkach) odpowiednich podatków, opłat, dopłat, dodatków i opłat za Cenę za Obiekt (łącznie z odpowiednimi podatkami, dopłatami, opłatami, dodatkami, kwotami i opłatami nieuwzględnionymi w Cenie za Obiekt) oraz przelewów, potrąceń i zapłaty (stosownie do przypadku) podatków od Prowizji do odpowiednich organów podatkowych. O ile w odpowiednich Informacjach o Obiekcie nie zostało wyraźnie stwierdzone, że niektóre podatki, opłaty, dodatki (np. śniadanie) lub inne kwoty nie są wliczone w Cenę za Obiekt (dalej „Elementy niewliczone”), Wynajmujący przestaje obciążać, żądać zapłaty lub pobierać jakiekolwiek kwoty od Najemców, które nie zostały jeszcze uwzględnione w Cenie za Obiekt (z wyjątkiem Elementów niewliczonych (jeśli dotyczy)).

 26. W przypadku, gdy:

  • Wynajmujący wyraża zgodę na zwrot opłaconej w całości lub w części bezzwrotnej Ceny za Obiekt; lub
  • Operator:
   • jest zobowiązany na mocy wszelkich mających zastosowanie zasad anulowania lub przepisów prawa, orzeczeń sądowych, instrukcji lub nakazów rządowych, decyzji arbitrażowych (lub podobnych orzeczeń) lub wezwań sądowych do zwrotu całości lub części Ceny za Obiekt; lub
   • określa według własnego uznania, że w odniesieniu do danego Najemcy rozsądnie i uczciwie dokona na jego rzecz zwrotu całości lub części Ceny za Obiekt,

  Operator ma prawo:

  • wskazać Podmiotowi przetwarzającemu płatności, aby anulował każdą Płatność przetworzoną dotyczącą kwoty zwrotu jeszcze niedokonanej i dokonał zwrotu każdej zrealizowanej Płatności przetworzonej; lub
  • rozliczyć odpowiednią kwotę z Najemcy w imieniu Wynajmującego ze środków własnych i wskazać Podmiotowi przetwarzający płatności w imieniu Wynajmującego, aby zwrócił mu kwotę zapłaconą za Płatności przetworzone. O ile brak jest wystarczających środków na uregulowanie i zapłacenie wszystkich kwot należnych Operatorowi w odniesieniu do takiego zwrotu, lub Operator nie przekaże takich instrukcji, Operator jest uprawniony do pobrania odpowiedniej części brakującej kwoty, używając Polecenia Zapłaty (jeśli jest dostępne) lub Wynajmujący na pierwsze żądanie Operatora płaci odpowiednią brakującą kwotę na taki rachunek bankowy, jaki wskaże Operator.
 27. W przypadku niewykorzystania lub odwołania rezerwacji Operator jest uprawniony do naliczenia Prowizji od odpowiedniej kwoty Ceny za Obiekt pobranej i przekazanej do Wynajmującego. W przypadku overbookingu Prowizja jest naliczana zgodnie z warunkami Umowy.

 28. O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Wynajmujący wystawia Najemcy fakturę na pełną kwotę wartości rezerwacji (w tym ze wszystkimi obowiązującymi podatkami i opłatami). Wynajmujący nie wystawia faktury Operatorowi za rezerwację lub pobyt. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stanowi ani nie oznacza, że Operator działa jako zleceniodawca, sprzedawca lub (od)sprzedawca pokoju.

§5.

Rezerwacje

 1. W przypadku rezerwacji dokonanej przez Najemcę za pośrednictwem Platformy, Wynajmujący otrzymuje potwierdzenie każdej rezerwacji,, które to potwierdzenie zawiera datę przyjazdu, liczbę nocy, cenę, imię i nazwisko Najemcy, i inne informacje w tym szczególne życzenia przedstawione przez Najemcę.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji oraz dat podanych przez Najemców. Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania płatnicze Najemców związane z ich rezerwacją. W celu uniknięcia wątpliwości Wynajmujący regularnie (ale przynajmniej raz dziennie) sprawdza i weryfikuje w Systemie dokonane rezerwacje oraz ich status. Informacje umieszczone w Systemie przez Operatora uznawane są za skutecznie dostarczone Wynajmującemu, niezależnie od tego czy Wynajmujący się z nimi zapoznał.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem Platformy bezpośrednia umowa najmu (nowy, samodzielny, wiążący stosunek prawny) jest zawierana wyłącznie między Wynajmującym a Najemcą.
 4. W przypadku gdy właściwe spełnienie ustępu 3. niniejszego paragrafu nie jest możliwe zgodnie z prawem krajowym Wynajmującego lub Najemcy, Użytkownicy których to dotyczy, nie są uprawnieni do korzystania z Usług Operatora.
 5. Wynajmujący jest zobowiązany do spełnienia względem Najemcy wszelkich zobowiązań wskazanych w umowie najmu zgodnie z ustaleniami potwierdzonej rezerwacji.
 6. Poza opłatami podanymi w potwierdzonej rezerwacji wysłanej przez Operatora do Najemcy, Wynajmujący nie obciąża Najemcy żadną dodatkową opłatą w tym w szczególności opłatą administracyjną ani opłatą za korzystanie z wybranej formy płatności.
 7. Skargi lub roszczenia dotyczące korzystania z Obiektu lub innych usług oferowanych, świadczonych lub zapewnionych przez Wynajmującego lub dotyczące realizacji indywidualnych próśb złożonych przez Najemcę, są rozpatrywane przez Wynajmującego bez pośrednictwa ani innego czynnego udziału Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności w związku z takimi skargami lub roszczeniami podnoszonymi przez Najemców.
 8. Operator może według własnego uznania:
  • oferować Najemcom lub Wynajmującym dodatkowe usługi wsparcia,
  • zapewniać – na koszt Wynajmującego – alternatywny Obiekt o takim samym lub wyższym standardzie w przypadku overbookingu lub innych rażących nieprawidłowości po stronie Wynajmującego,
  • w inny sposób pomagać Najemcy w komunikacji lub działaniach skierowanych przeciw Wynajmującemu.
 9. Wynajmujący zapewnia możliwość skorzystania z zarezerwowanego przez Najemcę Obiektu w terminie i na warunkach określonych w potwierdzonej rezerwacji, a w przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu Wynajmujący nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy, Wynajmujący niezwłocznie informuje o tym Operatora. O ile Operator nie zapewni alternatywnego zakwaterowania (do zweryfikowania przez Wynajmującego wspólnie z Operatorem), Wynajmujący dołoży wszelkich starań, aby udostępnić alternatywne rozwiązania o równej lub wyższej jakości na koszt Wynajmującego w tym w szczególności:
  • zapewni odpowiednie alternatywne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie i w odległości nie większej niż 20km w linii prostej od Obiektu, w którym Najemca ma gwarantowaną rezerwację;
  • zapewni Najemcy i innym członkom grupy Najemcy, wymienionym w rezerwacji, bezpłatny transport prywatny ze swojego Obiektu do alternatywnego miejsca zakwaterowania i z powrotem;
  • zwróci i zrekompensuje Operatorowi oraz Najemcy wszelkie uzasadnione koszty i wydatki (np. koszt alternatywnego zakwaterowania, transportu, połączeń telefonicznych) poniesione, opłacone lub poczynione przez Najemcę i/lub Operatora z powodów leżących po stronie Wynajmującego. Wszelkie kwoty naliczone przez Operatora w tym zakresie są opłacane w terminie 14 dni od otrzymania faktury przy czym opłaty te mogą zostać pobrane automatycznie za pośrednictwem serwisu Stripe przez Operatora, na co Wynajmujący wyraża zgodę.
 10. Wynajmujący nie może anulować przyjętej rezerwacji. W przypadku domniemanego lub podejrzewanego oszustwa, Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania, zawieszenia lub odwołania rezerwacji co jest równoznaczne ze wstrzymaniem, zawieszeniem lub dokonaniem obciążenia zwrotnego przelewu środków należnych za najem i informuje o tym Wynajmującego.
 11. Anulacje rezerwacji dokonywane przez Najemców przed terminem i datą, po której obowiązuje opłata za odwołanie, nie będą skutkować obowiązkiem zapłaty Prowizji. Odwołania dokonywane przez Najemców po terminie i dacie, po której obowiązuje opłata za odwołanie, będą skutkować obowiązkiem zapłaty Prowizji, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
 12. Operator wyświetla wyniki wyszukiwania, które są indywidualnie dostosowane do każdego konkretnego Użytkownika, poprzez przedstawienie spersonalizowanego domyślnego rankingu Obiektów na Platformie wg algorytmu, który stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Operatora. Użytkownicy mogą używać filtrów i sortować według alternatywnych kolejności ranking i tym samym mogą mieć wpływ na przedstawienie wyników wyszukiwania w taki sposób, aby otrzymać kolejność rankingu opartą o inne kryteria.

§6.

Odpowiedzialność

 1. Wynajmujący jest wyłącznie odpowiedzialny i zwalnia Operatora z wszelkich powinności w tym w szczególności, lecz niewyłacznie: wydatków (w tym między innymi uzasadnionych opłat i honorariów prawników), odszkodowań, innych zobowiązań, roszczeń wszelkiego rodzaju, odsetek, kar i postępowań sądowych nałożonych na Operatora lub grożących Operatorowi w związku z:
  • wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi przez Najemców dotyczącymi niedokładnych, błędnych lub wprowadzających w błąd informacji o Obiekcie publikowanych na Platformie;
  • wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi przez Najemców dotyczącymi pobytu w Obiekcie, overbookingu lub (częściowo) odwołanych lub błędnych rezerwacji;
  • wszelkimi innymi roszczeniami Najemców, które można w całości lub częściowo przypisać Wynajmującemu lub na ryzyko lub odpowiedzialność Wynajmującego (w tym roszczeniami związanymi ze świadczonymi usługami lub produktami oferowanymi przez Wynajmującego lub ich brakiem) bądź które powstają w wyniku czynu niedozwolonego, oszustwa, umyślnego niewłaściwego postępowania, zaniedbania lub naruszenia niniejszej Umowy lub umowy najmu przez Wynajmującego bądź które można przypisać Wynajmującemu, odnoszącymi się do Najemcy lub jego własności;
  • wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi względem Operatora lub kosztami poniesionymi przez Operatora w związku z:
   • nieudolnością lub zaniedbaniem Wynajmującego, aby terminowo, prawidłowo i dokładnie zarejestrować się w odpowiednich organach podatkowych lub opłacić, pobrać, przekazać lub odliczyć wszelkie obowiązujące podatki, opłaty, narzuty oraz obciążenia pobierane na podstawie lub za usługi bądź inne opłaty wynikające z niniejszego dokumentu w danej jurysdykcji i płatności prowizji), lub
   • należnościami podatkowymi i zobowiązaniami nałożonymi na Operatora lub jemu przypisanymi za podatki, za które Wynajmujący jest odpowiedzialny, lub w przypadku, gdy na mocy prawa Operator ma obowiązek zapłacić, pobrać, odliczyć lub przekazać podatki w imieniu Wynajmującego lub za niego;
  • wszystkimi roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi zgłoszonymi przez osoby trzecie w związku z oświadczeniami, gwarancjami i zobowiązaniami dotyczącymi Wynajmującego.
 2. Między Operatorem a jego partnerami biznesowymi mogą istnieć uzgodnienia, które dotyczą m.in. wyświetlania treści Platformy na innych stronach internetowych w tym na stronach internetowych partnerów biznesowych.
 3. W żadnym wypadku Operator nie jest odpowiedzialny wobec Wynajmującego za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony jakichkolwiek serwisów, platform czy innych podmiotów trzecich. Jedynym działaniem dostępnym dla Wynajmującego w odniesieniu do aktywności takich podmiotów trzecich jest:
  • zażądanie od Operatora wyłączenia działania takiej platformy strony trzeciej i odłączenia od niej Wynajmującego (Operator ma do tego prawo, nie obowiązek) lub
  • rozwiązanie niniejszej Umowy.
 4. Systemy, księgi i rejestry Operatora w tym System są uznawane za rozstrzygające dowody istnienia i otrzymania przez Wynajmującego rezerwacji złożonej przez Najemcę i należnej wysokości Prowizji od Wynajmującego lub powstania szkód bądź opłat należnych Operatorowi na podstawie niniejszej Umowy, chyba że Wynajmujący może dostarczyć uzasadnione i wiarygodne dowody przeciwne.
 5. Operator wraz ze swoimi upoważnionymi doradcami i przedstawicielami może przeprowadzić audyt dotyczący przestrzegania przez Wynajmującego warunków niniejszej Umowy, w tym w szczególności dotyczący prawidłowości faktur wystawianym Najemcom. Wynajmujący bez zbędnej zwłoki udzieli pomocy Operatorowi lub upoważnionym doradcom bądź przedstawicielom Operatora w przeprowadzeniu takiego audytu, a w szczególności zapewni Operatorowi zasadny dostęp do wszystkich odpowiednich ksiąg, dokumentów, pomieszczeń, personelu i innych informacji istotnych pod kątem realizacji niniejszej Umowy przez Wynajmującego, w każdym przypadku nie narażając Operatora na żadne koszty z tym związane

§7.

Oświadczenia

 1. Wynajmujący oświadcza i zapewnia Operatora, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy:
  • Wynajmujący posiada wszelkie niezbędne prawa, upoważnienia i uprawnienia do wykorzystania, prowadzenia działalności, posiadania (w stosownych przypadkach), udzielania licencji i sublicencji oraz umożliwienia udostępniania przez Operatora na Platformie:
   • odpowiedniego zakwaterowania w Obiekcie oraz
   • powiązanych Praw własności intelektualnej, określonych lub wskazanych w Informacjach o Obiekcie udostępnionych na Platformie.
  • Wynajmujący posiada i przestrzega wszystkich zezwoleń, licencji i innych upoważnień przyznanych przez instytucje państwowe oraz innych wymagań niezbędnych do prowadzenia, wykonywania i kontynuowania działalności w tym w szczególności udostępniania Obiektu na Platformie w celu dokonywania rezerwacji (w tym na krótkie pobyty) przez Najemców;
  • Wynajmujący jest należycie zarejestrowany we wszystkich właściwych urzędach skarbowych i innych urzędach / sądach / rejestrach jako hotel lub inny właściwy dostawca usługi zakwaterowania, jeśli taki wymóg dotyczy oferowania najmu Obiektu wg prawa, któremu podlega Wynajmujący lub Obiekt;;
  • Wynajmujący, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyskał wyraźną uprzednią pisemną zgodę Operatora, nie będzie sprzedawał ani oferował sprzedaży żadnych imprez turystycznych na Platformie w rozumieniu dyrektywy (UE) Parlamentu i Rady 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych (dalej „Dyrektywa w sprawie imprez turystycznych”) (krajowych przepisów wdrażających tę dyrektywę, odnoszących się do niej lub o podobnej treści);
  • Wynajmujący i jego zarząd lub dyrektorzy oraz bezpośredni, pośredni i ostateczni właściciele (i ich zarząd lub dyrektorzy) nie są w żaden sposób powiązani, nie stanowią części, nie są zaangażowani ani związani, ani nie pozostają pod nadzorem, zarządem ani nie są własnością następujących osób lub podmiotów z poniższej listy:
   • terroryści i organizacje terrorystyczne; i/lub
   • podmioty/osoby objęte sankcjami; i/lub
   • podmioty/osoby, które
    • są winne udziału w praniu pieniędzy, unikaniu opodatkowania, przekupstwie, przestępstwach finansowych, oszustwie lub korupcji lub
    • zawarły umowę o zawieszeniu lub warunkowym zawieszeniu postępowania, w której przyznają się do udziału w praniu pieniędzy, unikaniu opodatkowania, przekupstwie, przestępstwach finansowych, oszustwie lub korupcji.
 2. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Operatora w przypadku faktycznego lub podejrzewanego naruszenia ustępu 1. niniejszego paragrafu.
 3. Wynajmujący:
  • przestrzega praw człowieka w ramach swoich relacji z pracownikami i klientami oraz nie zatrudnia dzieci, nie korzysta z pracy przymusowej i zapewnia bezpieczne warunki pracy;
  • nie stosuje ani nie dopuszcza dyskryminacji ze względu na rasę, religię, niepełnosprawność lub płeć, ani nie zezwala na okrutne lub poniżające praktyki dyscyplinarne w Obiekcie ani w ramach działalności Wynajmującego poza Obiektem;
  • wypłaca każdemu pracownikowi co najmniej odpowiednie wynagrodzenie minimalne i przekazuje wszystkie prawnie przewidziane świadczenia oraz przestrzega przepisów prawa w zakresie godzin pracy i praw pracowników w jurysdykcji, w której Wynajmujący prowadzi działalność;
  • nie trzyma nikogo w niewoli lub jako niewolnika, ani nie organizuje i nie ułatwia przejazdu lub pobytu żadnej osoby z zamiarem wyzysku.
 4. Wynajmujący będzie wspierał przestrzeganie standardów określonych w ustępie 3. pkt a-d niniejszego paragrafu, przez dostawców, z których towarów i usług Wynajmujący korzysta w ramach wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
 5. Każda ze Stron oświadcza i zapewnia drugiej Stronie, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy:
  • ma pełną władzę i uprawnienia do zawierania i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;
  • podejmie wszelkie wymagane rynkowo działania potrzebne do wykonywania i przestrzegania postanowień niniejszej Umowy;
  • niniejsza Umowa stanowi prawomocne i wiążące zobowiązania tej Strony zgodnie z jej warunkami;
  • pod każdym istotnym względem przestrzega wszystkich obowiązujących ustaw, kodeksów, przepisów, rozporządzeń i zasad obowiązujących w danym państwie, stanie/województwie lub gminie, gdzie dana Strona jest zarejestrowana (a w przypadku Wynajmującego również w jurysdykcji, w której znajduje się Obiekt) w odniesieniu do oferowanych (mających być oferowanymi) produktów/usług świadczonych przez tę Stronę.
 6. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, żadna ze Stron nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z przedmiotem niniejszej Umowy i niniejszym wyłącza wszelkie domniemane gwarancje, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu dotyczące tego przedmiotu.
 7. Operator wyłącza i wyklucza wszelką odpowiedzialność wobec Wynajmującego, która jest związana z pełną lub częściową i stałą lub tymczasową awarią, przestojami, wyłączeniami, przerwami lub niedostępnością Platformy, Usługi i/lub Systemu. Operator dostarcza (a Wynajmujący przyjmuje) Usługę, Platformę i System w takim stanie, w jakim się one znajdują i w jakim są dostępne, a ponadto Operator może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do Usługi, Platformy i/lub Systemu na co Wynajmujący wyraża zgodę.

§8.

Siła wyższa

 1. Wynajmujący jest świadomy i zgadza się na to, że w przypadku zdarzenia siły wyższej, przez co strony zgodnie rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec, Wynajmujący nie pobiera lub dokonuje zwrotu (jeśli dotyczy) Najemcom dotkniętym zdarzeniem siły wyższej opłat, kosztów, wydatków lub innych kwot (w tym (bezzwrotnych) ceny lub opłat za niepojawienie się, opłat za (zmianę) rezerwacji lub jej odwołanie) za:
  • odwołanie lub zmianę rezerwacji dokonanej przez Najemcę, lub
  • tę część rezerwacji, która nie została wykorzystana z powodu zdarzenia siły wyższej.
 2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Wynajmujący może poprosić Najemcę o dostarczenie dowodu związku przyczynowego skutkowego pomiędzy zdarzeniem siły wyższej a odwołaniem rezerwacji, niepojawieniem się lub zmianą rezerwacji (i przekazać do Operatora na życzenie Operatora kopię takiego dowodu). Aby Operator mógł zarejestrować odwołanie rejestracji, niepojawienie się lub zmianę rezerwacji z powodu zdarzenia siły wyższej, Wynajmujący poinformuje Operatora w ciągu 2 dni roboczych po:
  • zaplanowanym terminie wymeldowania, o niepojawieniu się lub odwołaniu rezerwacji bądź
  • wymeldowaniu, o liczbie dni faktycznego pobytu.
 3. Operator nie będzie naliczać Prowizji w przypadku zarejestrowanego niepojawienia się lub odwołania rezerwacji za tę część rezerwacji, która nie została wykorzystana z powodu zdarzenia siły wyższej.

§9.

Poufność

 1. Strony rozumieją i zgadzają się, że podczas wykonywania niniejszej Umowy każda Strona może poznać, bezpośrednio lub pośrednio, poufne informacje drugiej Strony lub może mieć do nich dostęp. Informacje poufne obejmują dane Użytkowników, w tym Najemców i Wynajmujących oraz Operatora a w tym w szczególności wielkość transakcji, plany marketingowe i biznesowe, charakter działalności, sprawy finansowe, techniczne, operacyjne i inne niejawne informacje, które ujawniająca Strona oznacza jako prywatne lub poufne bądź o których Strona otrzymująca powinna wiedzieć, że powinny być traktowane jako prywatne i poufne (dlej „Informacje poufne”).
 2. O ile nie określono inaczej w Umowie, każda Strona zgadza się, że:
  • wszystkie Informacje poufne pozostają wyłączną własnością strony ujawniającej, a strona otrzymująca nie wykorzystuje jakichkolwiek Informacji poufnych w żadnym celu, z wyjątkiem realizacji niniejszej Umowy;
  • stosuje niezbędne metody w tym zawiera odpowiednie umowy, aby dzięki nim jej pracownicy, członkowie kierownictwa, przedstawiciele, podwykonawcy, agenci i inni współpracownicy (dalej „Osoby dopuszczone”) zachowali poufność i tajemnicę Informacji poufnych;
  • ujawnia Informacje poufne tylko tym Osobom dopuszczonym, które muszą posiadać dostęp do tych informacji w ramach realizacji niniejszej Umowy;
  • nie kopiuje, nie publikuje nie ujawnia innym osobom ani nie wykorzystuje (poza warunkami niniejszej Umowy) Informacji poufnych ani nie będzie tego czynić w przyszłości;
  • na pisemny wniosek drugiej Strony zwróci lub zniszczy wszystkie Informacje poufne (drukowane lub elektroniczne).
 3. Niezależnie od powyższego ustępu 2.:
  • informacje nie posiadają statusu Informacji poufnych w zakresie, w jakim:
   • są lub staną się częścią domeny publicznej poprzez brak działania lub zaniechanie Strony otrzymującej,
   • były w posiadaniu Strony otrzymującej przed zawarciem niniejszej Umowy,
   • są ujawniane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią, która nie ma obowiązku zachowania poufności w odniesieniu do takich informacji,
   • muszą zostać ujawnione zgodnie z prawem, nakazem sądowym, wezwaniem sądowym lub na podstawie wezwania uprawnionego organu państwowego.
  • żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uniemożliwia ani nie ogranicza Strony przed ujawnieniem treści niniejszej Umowy lub Informacji poufnych w zaufaniu spółce stowarzyszonej przy zapewnieniu poufności informacji przez ww. podmiot.

§10.

Obowiązywanie Umowy

 1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie w dniu akceptacji warunków i zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może, z dowolnego powodu, w każdej chwili rozwiązać niniejszą Umowę po przekazaniu wypowiedzenia drugiej Stronie przy zachowaniu okresu wypowiedzenia wynoszącego siedem dni.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  • obowiązku prawnego lub regulacyjnego,
  • nadrzędnego powodu wynikającego z obowiązującego prawa w tym w szczególności w przypadku wprowadzenia nowych przepisów,
  • powtarzającego się naruszania warunków niniejszej Umowy przez drugą Stronę,
  • istotnego naruszenia, w tym między innymi w przypadku dostarczania nielegalnych lub niewłaściwych treści, oszustwa lub naruszenia ochrony danych.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 1. i 2. niniejszego paragrafu, poprzez powiadomienie zawierające uzasadnienie Operator może:
  • ograniczyć lub zawiesić niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub
  • rozwiązać niniejszą Umowę (Operator może zamknąć swoją Platformę dla Wynajmującego) ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
   • naruszenie (na podstawie zasadnych przesłanek lub podejrzenia) przez Wynajmującego dowolnego postanowienia niniejszej Umowy;
   • złożenie wniosku o upadłość, niewypłacalność lub zawieszenie płatności (bądź podobne działanie albo zdarzenie) w stosunku do Wynajmującego lub
   • dowolne z następujących wydarzeń lub okoliczności (na podstawie zasadnych przesłanek lub podejrzenia):
    • niezapłacenie jakichkolwiek faktur, not debetowych lub opłat Operatorowi przed terminem płatności lub w dniu, gdy taki termin przypada;
    • podjęta w złej wierze próba uniknięcia płatności Prowizji lub pomniejszenia Prowizji;
    • podanie przez Wynajmującego niedokładnych, przedawnionych, niekompletnych, nieprawidłowych, wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji, w tym opublikowanie informacji o Obiekcie o dowolnym takim charakterze w Systemie;
    • nieprzyjęcie rezerwacji w cenie i/lub warunkach widocznych na rezerwacji lub nieprzestrzeganie ustalonej ceny i/lub warunków rezerwacji;
    • poważna skarga złożona przez jednego Najemcę lub więcej Najemców, lub stronę trzecią;
    • powtarzające się niskie oceny lub negatywne opinie;
    • manipulowanie lub próby manipulowania przez Wynajmującego rezerwacją lub funkcjonowaniem Platformy (np. poprzez manipulację opiniami Najemców);
    • wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem, prywatnością lub zdrowiem, które dotyczą Wynajmującego lub jego Obiektów;
    • naruszenie (w tym działania lub zdarzenia niedotrzymania warunków umowy lub niewykonania zobowiązania z niej wynikającego) jakiejkolwiek innej umowy zawartej pomiędzy Operatorem i Wynajmującym;
    • zachowanie Wynajmującego, które jest niezgodne z globalnym modelem biznesowym, technologią lub zasadami Operatora;
    • kiedy Operator w uzasadniony sposób uważa, że konieczne jest działanie, by, między innymi, chronić osobiste bezpieczeństwo lub własność Operatora, Najemców lub stron trzecich w celu zapobiegnięcia niewłaściwemu, niezgodnemu z prawem lub nieprofesjonalnemu (fizycznemu bądź nie) zachowaniu i/lub działaniu w złej wierze, oszustwu lub każdej innej niedopuszczalnej działalności;
    • w przypadku gdy Operator ma uzasadnione przekonanie, że Wynajmujący narusza którekolwiek ze swoich oświadczeń lub którykolwiek ze swoich obowiązków;
    • w przypadku gdy Wynajmujący nie dostarczy Operatorowi informacji, dokumentów lub innych dowodów, których Operator zasadnie zażąda w związku z przeprowadzaniem procedury due diligence (w tym, dla uniknięcia wątpliwości, takich procesów due diligence, które mają na celu zapewnienie przestrzegania przez Wynajmującego wymogów prawnych w zakresie przeciwdziałania przekupstwu, stosowania sankcji, działań wymierzonych w unikanie opodatkowania lub ułatwianie unikania opodatkowania oraz przeciwdziałania przestępstwom finansowym).
 4. Każde powiadomienie przez Operatora o zamknięciu konta Wynajmującego na Platformie (lub o podobnym brzmieniu) oznacza wypowiedzenie Umowy. Po rozwiązaniu, zawieszeniu lub wypowiedzeniu Umowy, Wynajmujący uznaje zaległe rezerwacje Najemców i płaci wszystkie Prowizje (plus koszty, wydatki, odsetki, jeśli mają zastosowanie) należne od tych rezerwacji zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu lub zawieszeniu Umowy i niezależnie od prawa Operatora do (trwałego) usunięcia Obiektu i Wynajmującego z Platformy, Operator jest uprawniony do zachowania i aktualizowania strony Obiektu i Wynajmującego na Platformie, ale istnieje możliwość zamknięcia (status: „działalność zamknięta”) w oczekiwaniu na pełną i ostateczną płatność wszelkich należnych i zaległych kwot (w tym (przyszłej) Prowizji).
 5. Po rozwiązaniu i z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, niniejsza Umowa zostanie bezwzględnie i całkowicie rozwiązana w stosunku do Strony wypowiadającej i przestanie obowiązywać bez uszczerbku dla praw i środków prawnych drugiej Strony w odniesieniu do odszkodowania lub naruszenia przez drugą (wypowiadającą) Stronę niniejszej Umowy. Postanowienia, które z ze swojej natury będą obowiązywać po rozwiązaniu Umowy pozostaną w mocy.
 6. W przypadku zmiany stanu własności w odniesieniu do własności lub innego prawa do Platformy (w tym cesji niniejszej Umowy) Wynajmujący zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nowy operator jest uprawniony do korzystania z Informacji o Obiekcie udostępnionych lub wykorzystanych przez Wynajmującego przed zmianą właściciela (w tym opinii Najemców) i ma dostęp do odpowiednich (finansowych i operacyjnych) wyników, zarządzania i danych. Wynajmujący w każdym przypadku jest i pozostanie odpowiedzialny za wszystkie powinności, roszczenia i zobowiązania związane z danym okresem lub naliczone przed zmianą stanu własności.
 7. Wynajmujący wyraża zgodę na cesję niniejszej Umowy przez Operatora na podmiot trzeci w zakresie praw i obowiązków dotyczących Operatora.

§11.

Ochrona danych osobowych

 1. Każda ze stron podejmuje uzasadnione działania w celu ochrony Danych osobowychprzetwarzanych w kontekście Umowy w celu ich ochrony przed utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, usunięciem i ujawnieniem oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający zachowanie odpowiedniej poufności i bezpieczeństwa takich danych osobowych.
 2. Wynajmujący potwierdza, że jest odpowiedzialny za obsługę i bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza w kontekście Umowy, a Operator potwierdza, że jest odpowiedzialny za obsługę i bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza w kontekście Umowy. Wynajmujący przekazuje dane osobowe do Operatora tylko wtedy, gdy takie ujawnienie jest dozwolone na mocy obowiązujących przepisów. Operator jest administratorem danych wyłącznie względem danych osobowych, o których celu i sposobach przetwarzania samodzielnie decyduje. Każda ze stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych przez siebie lub w swoim imieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Strony, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, współpracują w dobrej wierze i udzielają pomocy w przypadku, gdy osoby, których dane dotyczą, chcą skorzystać z prawa dostępu, korekty, usunięcia, zapomnienia lub możliwości przenoszenia albo w przypadku wniosków właściwych organów o wykazanie zgodności z obowiązkami dotyczącymi danej strony.
 3. Szczegółowe regulacje dotyczące sposobów i zakresu przetwarzania danych przez Operatora są zawarte w Polityce Prywatności Platformy, dostępnej pod adresem internetowym: ...................... w formie umożliwiającej zapoznanie się z jej treścią, pobranie jej na dysk twardy oraz wydruk.
 4. Strony przetwarzają dane osobowe wyłącznie w zakresie w jakim jest to dozwolone na mocy prawa przy czym jedynym celem, dla którego Wynajmujący może przetwarzać Dane osobowe jest właściwa realizacja umowy najmu, z wyłączeniem sytuacji, kiedy Wynajmujący posiada podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych także w innych celach.
 5. Jeśli Wynajmujący będzie zamierzał lub zamierza powiadomić Najemców lub inne strony (np. właściwe organy ochrony danych i/lub organy państwowe) o naruszeniu danych (każdy wykryty lub podejrzewany incydent powodujący przypadkowe, niezgodne z prawem lub nieuprawnione zniszczenie, utratę, zmianę, dostęp, ujawnienie bądź wykorzystywanie danych osobowych) dotyczącym Danych osobowych otrzymanych przez Wynajmującego od Operatora, i powiadomienie będzie odwoływać się do Operatora, Wynajmujący najpierw, w zakresie dozwolonym przez prawo, przekazuje wszelkie wstępne powiadomienia i powiązaną korespondencję do Operatora i w sposób uzasadniony współpracuje z Operatorem przy tworzeniu wersji końcowych takich powiadomień i korespondencji oraz innej komunikacji, która może być prowadzona z Najemcami lub władzami. Wynajmujący potwierdza, że Operator zachowuje prawo do dobrowolnego poinformowania swoich Użytkowników o każdym takim naruszeniu danych. W granicach dozwolonych przez prawo i w celu uniknięcia wątpliwości, bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora, Wynajmujący nie powiadamia Najemców ani innych stron o naruszeniu danych związanych z danymi osobowymi, które Operator umieszcza w Systemie.
 6. Wynajmujący może zażądać od Operatora ujawnienia Danych osobowych związanych z rezerwacją Najemcy innym partnerom, usługodawcom lub podmiotom stowarzyszonym z Wynajmującym (dalej „Partnerzy Wynajmującego”) lub systemom, w których Partnerzy Wynajmującego mogą uzyskać dostęp do tych danych osobowych, w celu zarządzania lub ułatwienia rezerwacji między Najemcą a Wynajmującym. Każde takie ujawnienie dokonywane jest wyłącznie w imieniu i na polecenie Wynajmującego, które to polecenie może zostać zmienione przez Wynajmującego w dowolnym momencie i nie może być interpretowane jako ujawnienie dokonane przez Operatora. Wynajmujący oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie niezbędne prawa, upoważnienia i zezwolenia do otrzymania (przetwarzania) tych danych oraz do ujawniania tych danych osobowych tym Partnerom Wynajmującego. Jednocześnie Operatorowi przysługuje prawo odmowy ujawnienia danych w przypadku gdy będzie to skutkowało naruszeniem prawa przez Operatora.
 7. Dane dotyczące Wynajmującego lub Obiektu (w tym dotyczące personelu Obiektu, agentów, przedstawicieli i innych osób), które Operator gromadzi i które generowane są przez wykorzystanie Platformy przez Wynajmującego, zależą od kontekstu relacji biznesowej i interakcji z Operatorem, wyborów dokonanych przez Wynajmującego oraz używanych produktów, usług i funkcji, które mogą zawierać dane osobowe. Takie dane mogą uwzględniać informacje o Obiekcie lub Wynajmującym w tym w szczególności lecz niewyłącznie dane kontaktowe, dane finansowe, dane dotyczące usług świadczonych przez Wynajmującego. Wynajmujący ma dostęp do takich danych za pośrednictwem Systemu.
 8. Dane gromadzone przez Operatora dotyczące Najemcy zależą od kontekstu interakcji z Operatorem, wyborów dokonanych przez Najemcę oraz używanych produktów, usług i funkcji. Takie dane mogą dotyczyć w szczególności szczegółów rezerwacji, danych płatności, danych konta, danych w zakresie obsługi klienta, opinii, marketingu skierowanego do Najemców. Wynajmujący ma dostęp do odpowiednich szczegółów rezerwacji, danych płatności (w sytuacjach, gdy to konieczne), danych w zakresie obsługi klienta (w sytuacjach, gdy to konieczne), opinii oraz danych i analizy dotyczących wykorzystania produktu (w zagregowanej formie) za pośrednictwem Systemu.
 9. Operator ma dostęp do wymienionych wyżej danych w tym Danych osobowych do następujących celów: rejestracja konta i zarządzanie kontem, obsługa klienta, marketing i aktualizacje usługi, w celu umożliwienia korzystania z narzędzi do komunikacji, gromadzenia analiz do poprawy usługi i badań, zapewnienia bezpieczeństwa, wykrywania oszustw i zapobiegania oszustwom oraz do celów prawnych i celów związanych z przestrzeganiem przepisów prawa. Mechanizm rezygnacji z przekazywania danych może być dostępny dla Wynajmującego bezpośrednio w ustawieniach konta Wynajmującego, gdzie przekazanie takich danych stronom trzecim nie jest konieczne do prawidłowego działania Platformy Niezależnie od tego mechanizmu,, Wynajmujący może zawsze zgłosić sprzeciw wobec przekazywania danych, pisząc na adres support@tripoffice.com

§12.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, za wyjątkiem materiałów, do których wyłączne prawa posiada Wynajmujący, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w ramach Platformy stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo wyraźnej uprzedniej zgody Operatora i nie może naruszać postanowień niniejszej Umowy oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Operatora.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Platformy.
 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych jak Platforma, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Operatorem lub Platformą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Wynajmujący niniejszym udziela Operatorowi niewyłączną, nieodpłatną, nieograniczoną czasową i obowiązującą na całym świecie w tym w Internecie licencję (lub, w stosownych przypadkach, sublicencję) obowiązującą na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  • na wykorzystywanie, powielanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, udzielanie sublicencji, komunikowanie i udostępnianie w jakikolwiek sposób oraz wyświetlanie niniejszych udostępnionych na Platformie przez Wynajmującego elementów praw własności intelektualnej Wynajmującego, w formie, w której zostały one przekazane Operatorowi przez Wynajmującego na podstawie niniejszej Umowy i które są niezbędne dla Operatora do wykonywania swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;
  • na wykorzystywanie, samodzielne powielanie, powielanie na zlecenie, przetwarzanie, rozpowszechnianie, udzielanie sublicencji, wyświetlanie i wykorzystywanie (w tym między innymi publicznie przedstawianie, modyfikowanie, dostosowywanie, komunikowanie, powielanie, kopiowanie i udostępnianie publicznie w jakikolwiek sposób) informacji o Obiekcie.
 6. Operator może udzielać sublicencji, udostępniać, ujawniać i oferować Informacje o Obiekcie (w tym odpowiednie Prawa własności intelektualnej) Wynajmującego oraz oferty specjalne udostępnione przez Wynajmującego na Platformie i wszelkie inne prawa i licencje określone w niniejszej Umowie za pośrednictwem (stron internetowych, aplikacji, platform, narzędzi lub innych urządzeń) firm stowarzyszonych i/lub stron trzecich lub we współpracy z nimi.

§13.

Komentarze, reklamy, wiadomości

 1. Najemcy, którzy zatrzymali się w Obiekcie, zostaną poproszeni przez Operatora o skomentowanie pobytu w Obiekcie i podanie oceny punktowej niektórych aspektów pobytu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Platformie tych wybranych zebranych komentarzy i ocen. Wynajmujący jest świadomy, że Operator jest dystrybutorem (bez obowiązku weryfikacji), a nie podmiotem publikującym komentarze czy oceny.
 3. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby monitorować i przeglądać opinie Najemców pod kątem nieprzyzwoitych treści lub podawania imion i nazwisk lub innych Danych osobowych. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia wybranych opinii w przypadku, gdy takie opinie zawierają treści nieprzyzwoite lub wymieniają imię i nazwisko lub inne Dane osobowe..
 4. Operator nie będzie podejmować żadnych dyskusji, negocjacji ani korespondencji z Wynajmującym w odniesieniu do treści lub konsekwencji publikacji opinii Najemców.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i konsekwencje publikacji jakichkolwiek komentarzy lub ocen.
 6. Opinie Najemców służą do wyłącznego użytku przez Operatora i okresowo mogą być udostępniane na Platformie. Operator zachowuje wyłączną własność wszystkich praw w zakresie opinii Najemców, a Wynajmujący, bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora, nie jest uprawniony do bezpośredniego lub pośredniego publikowania ani wykorzystywania w inny sposób opinii Najemców.
 7. Operator jest uprawniony do promowania Obiektu przy użyciu nazwy i/lub zdjęć Obiektu w marketingu online, w tym w marketingu e-mailowym i/lub w reklamach typu pay-per-click (PPC). Operator prowadzi kampanie marketingowe online na własny koszt i według własnego uznania.
 8. Wynajmujący zna metody działania wyszukiwarek, takich jak przeglądanie treści i ranking adresów URL.
 9. Wynajmujący zobowiązuje się nie używać, nie wyświetlać, nie czerpać korzyści, nie włączać, nie wykorzystywać, nie odnosić się ani nie nakierowywać specjalnie na markę, logo, witrynę lub nazwę Operatora lub Platformy w jakimkolwiek celu, chyba że zostanie to uprzednio zatwierdzone na piśmie przez Operatora. Wynajmujący bezpośrednio bądź pośrednio nie wykorzystuje ani nie tworzy żadnych reklam w witrynach wyszukiwania, które to reklamy przekierowują, kierują i linkują do odpowiedniej strony docelowej Wynajmującego lub Obiektu na Platformie.
 10. Operator może w ramach swojej usługi dla Najemców i Wynajmujących umożliwiać komunikację między Najemcą a Wynajmującym (dalej „Usługa przesyłania wiadomości”) za pomocą narzędzi dostarczonych przez Operatora. Operator będzie przetwarzać wiadomości wysyłane za pośrednictwem Usługi przesyłania wiadomości (dalej „Wiadomości”) zgodnie z Polityką prywatności mającą zastosowanie do Użytkowników, dostępną na stronie: https://tripoffice.pl/privacy-policy. Wynajmujący niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo uznaje i wyraża zgodę na przetwarzanie Wiadomości przez Operatora (w tym przetwarzanie, przechowywanie, odbiór, dostęp, wgląd i przeglądanie wiadomości przez Operatora) oraz oświadcza, że należycie i rzetelnie poinformował (a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskał zgodę) pracowników, agentów, przedstawicieli, członków personelu i innych osób korzystających z Usługi przesyłania wiadomości w imieniu Wynajmującego (w tym na przetwarzanie, odbiór, wgląd, przechowywanie, przeglądanie i dostęp do takich wiadomości przez Operatora).
 11. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień Umowy Wynajmujący zgadza się postępować zgodnie z i zapewnić od osób działających w jego imieniu postępowanie zgodne z Warunkami korzystania z konta partnera biznesowego Operatora, które dostępne są na Platformie.
 12. Wynajmujący zobowiązuje się nie korzystać z Usługi przesyłania wiadomości w celu wysyłania do jakiejkolwiek osoby niezamówionych wiadomości elektronicznych. Wynajmujący w pełni zabezpiecza Operatora przed jakimikolwiek roszczeniami stron trzecich lub karami finansowymi wynikającymi z niezgodnego z prawem lub nieuprawnionego użycia Usługi przesyłania wiadomości przez Wynajmującego do własnych celów.

§14.

Postanowienia końcowe

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy, Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu i zgodnie z nim jest interpretowana. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy, wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane są rozpatrywane wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 2. Wszelkie skargi lub zapytania dotyczące działania Platformy lub Usługi należy kierować na adres elektroniczny: support@tripoffice.com.
 3. Wynajmujący nie jest uprawniony do cesji, przeniesienia, obciążenia jakichkolwiek swoich praw i/lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora.
 4. Wszystkie powiadomienia stron i komunikaty muszą być sporządzone w języku angielskim lub polskim na piśmie lub w komunikacji online i przesyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru, pocztą elektroniczną lub uznanym w kraju kurierem na adres podany przez Stronę jako właściwy do korespondencji (jeśli nie wskazano inaczej – adres siedziby).
 5. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy i porozumienia Stron w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy, ustalenia lub oświadczenia dotyczące tego przedmiotu.
 6. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszą Umową a obowiązującym Załącznikiem, pierwszeństwo ma Załącznik. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne bądź niewiążące, Strony pozostaną związane wszystkimi innymi postanowieniami niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub niewiążące postanowienia postanowieniami, które są ważne i wiążące oraz które mają (w największym możliwym stopniu) podobny efekt jak postanowienia nieważne lub niewiążące, biorąc pod uwagę treść oraz cel niniejszej Umowy.
 7. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uniemożliwia ani nie ogranicza prawa Operatora do wniesienia lub wszczęcia jakichkolwiek działań bądź postępowań albo dochodzenia tymczasowej ochrony sądowej lub w jakichkolwiek właściwych obszarach prawnych, w których Wynajmujący został założony lub zarejestrowany zgodnie z prawem danej jurysdykcji, w której Wynajmujący jest założony bądź zarejestrowany, i w tym celu Wynajmujący zrzeka się prawa do dochodzenia wszelkich innych jurysdykcji lub prawa właściwego, do których może mieć prawo.
 8. Oryginalna polska wersja niniejszej Umowy mogła zostać przetłumaczona na inne języki. Przetłumaczona polska wersja Umowy jest w ramach wyrazu grzeczności i tłumaczeniem biurowym, a Wynajmujący nie może czerpać żadnych dodatkowych praw z przetłumaczonej wersji. W przypadku sporu dotyczącego treści lub interpretacji niniejszej Umowy lub w przypadku konfliktu, niejednoznaczności, niespójności lub rozbieżności między wersją polską a jakąkolwiek inną wersją językową, wersja w języku polskim przeważa, ma zastosowanie, jest wiążąca i rozstrzygająca. Wersja w języku polskim będzie używana w postępowaniach prawnych. Wersja w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej: https://tripoffice.pl/terms-of-cooperation w formie pozwalającej na wgląd, pobranie na dysk twardy i wydruk.
 9. Żadna ze Stron:
  • bezpośrednio ani pośrednio nie oferuje, nie obiecuje ani nie daje osobom trzecim (w tym urzędnikom państwowym albo innym urzędnikom, przedstawicielom lub kandydatom partii politycznych), nie żąda, nie akceptuje ani nie zabiega o obiecanie dla siebie lub dla innej strony jakiegokolwiek prezentu, płatności, nagrody, wynagrodzenia lub świadczenia jakiegokolwiek rodzaju, które byłyby lub mogłyby być interpretowane jako przekupstwo bądź nielegalna albo korupcyjna praktyka;
  • nie popełnia wykroczenia (ani nie ułatwia, nie pomaga, nie współuczestniczy, nie doradza ani nie zleca popełnienia wykroczenia) w postaci oszukania urzędu skarbowego lub innego świadomego udziału w oszustwie podatkowym bądź podjęcia kroków z zamiarem oszustwa podatkowego;
  • nie podejmuje żadnych działań mogących stanowić wykroczenie na mocy obowiązujących przepisów zabraniających transakcji z wykorzystaniem dochodów z działalności przestępczej i/lub finansowania terroryzmu;
  • nie podejmuje żadnych działań, które naruszają (i/lub w przypadku Wynajmującego sprawiłyby, że Operator narusza) obowiązujące restrykcje sankcyjne.
 10. Każda ze Stron:
  • przestrzega wszelkich antykorupcyjnych oraz zabezpieczających przed praniem brudnych pieniędzy przepisów, statutów, przepisów dotyczących przeciwdziałania łapówkarstwu, uchylaniu się od płacenia podatków / ułatwianiu uchylania się od płacenia podatków i przestępstwom finansowym korupcji oraz innych regulacjom w tym zakresie obowiązujących w krajach, w których prowadzą działalność;
  • wprowadza i utrzymuje własne zasady i procedury w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi sankcjami i wymogami antykorupcyjnymi i przeciwdziałającymi uchylaniu się od płacenia podatków / ułatwianiu uchylania się od płacenia podatków / przestępstwom finansowym oraz egzekwuje je w stosownych przypadkach; oraz
  • zapewnia swojemu personelowi odpowiednie szkolenie w zakresie sankcji i wymogów antykorupcyjnych i przeciwdziałających uchylaniu się od płacenia podatków / ułatwianiu uchylania się od płacenia podatków / przestępstwom finansowym, a także zasad i procedur.
 11. Wynajmujący natychmiast powiadomi Operatora w przypadku faktycznego lub podejrzewanego naruszenia niniejszego paragrafu.
 12. Umowa może być zawarta online (bez podpisu) lub poprzez podpisanie pliku w formacie PDF. Umowa wchodzi w życie dopiero po potwierdzeniu przyjęcia i zatwierdzenia Wynajmującego przez Operatora. Rejestrując się i rozpoczynając korzystanie z Platformy, Wynajmujący wyraża zgodę, potwierdza i akceptuje warunki niniejszej Umowy. Umowa nie wymaga żadnej pieczęci, aby była ważna, wiążąca i wykonalna.
 13. Ze względu na obowiązujące przepisy i ustawodawstwo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, korupcji, finansowaniu terrorystów i uchylania się od płacenia podatków, Operator nie może udostępniać Usługi i przyjmować płatności, dokonywać, przetwarzać płatności ani umożliwiać płatności na rachunek bankowy (dalej „Rachunek bankowy​”), który nie jest związany z jurysdykcją, w której znajduje się Wynajmujący (w znaczeniu siedziby) oraz, niezależnie od sytuacji, jeśli którakolwiek z poniższych gwarancji jest nieprawdziwa. Wynajmujący niniejszym oświadcza i gwarantuje, że (niezależnie od jurysdykcji, która obejmuje Rachunek bankowy):
  • ma i przestrzega wszystkich zezwoleń, licencji i innych upoważnień przyznanych przez instytucje państwowe i upoważnień niezbędnych do prowadzenia, wykonywania i kontynuowania operacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej (w tym posiadanie i wykorzystywanie Rachunku bankowego);
  • jest jedynym właścicielem Rachunku bankowego;
  • płatność i przelew na Rachunek bankowy lub z Rachunku bankowego odbywa się na warunkach rynkowych i zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, przepisami ustawowymi, kodeksami, regulacjami, rozporządzeniami i zasadami, i nie narusza żadnych obowiązujących przepisów o finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, korupcji lub uchylaniu się od płacenia podatków ani innych przepisów, traktatów, regulacji, kodeksów i przepisów ustawowych dotyczących przestępstw finansowych, oraz
  • Rachunek bankowy nie jest (bezpośrednio lub pośrednio) wykorzystywany do prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, uchylania się od podatków (lub ułatwiania uchylania się od podatków), unikania opodatkowania, naruszeń sankcji finansowych, przestępstw finansowych lub innych nielegalnych działań.
 14. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Operatora w przypadku faktycznego lub podejrzewanego naruszenia ustępu 13. niniejszego paragrafu.
 15. Wynajmujący niniejszym zgadza się w pełni zrekompensować i zwolnić Operatora z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia, kary, grzywny, koszty i wydatki poniesione, zapłacone lub grożące Operatorowi za jakiekolwiek roszczenia jakiegokolwiek rządu, organu, organizacji, firmy lub osoby, której płatność, za pośrednictwem lub z Rachunku bankowego są niezgodne z prawem lub stanowią naruszenie obowiązujących (przepisów antykorupcyjnych / o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy / unikaniu opodatkowania / finansowania terroryzmu), przepisów. .
 16. Operator może aktualizować i dostosowywać Umowę (w tym załączniki), z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia Wynajmującego (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail lub Systemu) z wyprzedzeniem 15 dni przed wejściem zmian w życie (podczas których Wynajmujący może jednostronnie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym). Każda zaktualizowana lub skorygowana wersja zastępuje istniejącą (aktualną) wersję ze skutkiem podanym w powiadomieniu o aktualizacji.