Regulamin

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem tripoffice.com

 2. Właścicielem i operatorem serwisu internetowego tripoffice.com jest EMGRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu 54-204 przy ul. Legnickiej 62C lok. 204, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000334273, posiadającej numer REGON: 021041793 oraz numer NIP: 8942980391.

 3. W celu korzystania z usługi należy uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Do zarejestrowanie konta w serwisie internetowym tripoffice.com jak również do zawarcia umowy z innym Użytkownikiem niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności.

 4. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  • Platforma – zarządzana i prowadzona przez Administratora platforma internetowa umożliwiająca zawieranie umów najmu między Użytkownikami, dostępna pod adresem: https://tripoffice.com;
  • Administrator / Operator – EMGRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu 54-204 przy ul. Legnickiej 62C lok. 204, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000334273, posiadającej numer REGON: 021041793 oraz numer NIP: 8942980391;
  • Strona internetowa – strona internetowa pod adresem tripoffice.com oraz wszelkie jej podstrony;
  • Obiekt – nieruchomość, która może być przedmiotem umowy najmu;
  • Usługa – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkowników, w tym w szczególności zapewnienie rozwiązań technologicznych pozwalających na zawieranie umów najmu przez Użytkowników w sposób zdalny;
  • Wynajmujący – strona umowy najmu, która wynajmuje Obiekt na rzecz Najemcy. Wynajmującym może być wyłącznie podmiot profesjonalny, prowadzący działalność gospodarczą;
  • Najemca – strona umowy najmu, która wynajmuje Obiekt od Wynajmującego;
  • Użytkownik – podmiot korzystający z Platformy;
  • Regulamin – niniejszy dokument. Regulamin i Polityka Prywatności dostępne są na Stronie internetowej w formie umożliwiającej zapoznanie się z ich treścią, pobranie na dysk twardy i wydruk.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Operatorem drogą elektroniczną w dowolnych sprawach za pośrednictwem adresu e-mail: support@tripoffice.com

 6. Regulamin, o którym mowa w ust. 4 lit. i. jest również regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

§2.

Rejestracja konta na Platformie

 1. Użytkownicy korzystają z Platformy bez rejestracji konta lub rejestrując konto. Rejestracja konta jest niezbędna do uzyskania statusu Wynajmującego lub Najemcy (zawarcia wiążącej umowy).
 2. Rejestracji konta na Platformie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać dane określone w formularzu. W celu dodatkowej weryfikacji, Wynajmujący może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych. Dane podane przy rejestracji muszą odpowiadać danym Wynajmującego dostępnym w rejestrach.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji konta.
 4. Rejestrację konta i późniejsze działania w ramach Platformy w imieniu i na rzecz podmiotu trzeciego mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji ww. podmiotu trzeciego.
 5. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 6. Nie jest dozwolone zakładanie konta za pomocą systemów działających automatycznie, tj. bez podejmowania działań przez uprawnioną osobę fizyczną.
 7. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Administrator może wstrzymać się z umożliwieniem dostępu do Usługi do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 8. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania ze Platformy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić się z prośbą do Administratora o aktualizację danych. Dane kontaktowe w postaci adresu zamieszkania oraz e-maila mogą być samodzielnie aktualizowane przez Użytkownika.

§3.

Ogólne zasady korzystania ze Strony internetowej

 1. By móc korzystać z Platformy, Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  • posiadać komputer, laptop, smartfon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  • posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  • korzystać z przeglądarki internetowej;
  • włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Usługobiorca korzystający z Platformy zobowiązuje się do niedostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie konta lub Platformy do działania na szkodę innych Użytkowników, Operatora lub osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  • używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • przestrzegania przepisów prawa, poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Operatora, osób trzecich.
 5. Operator świadczy usługi elektroniczne w postaci prowadzenia konta Użytkownika, udostępniania wyszukiwarki Obiektów i wysyłki newslettera. Za świadczenie tych usług Operator nie pobiera żadnych opłat.

§4.

Zawarcie umowy najmu

 1. Wszystkie ceny podane na Platformie są cenami brutto.
 2. Ewentualne koszty dodatkowe, poza czynszem, związane z wynajmem muszą być wskazane w sposób wyraźny, zrozumiały i czytelny dla przyszłego Najemcy.
 3. Zdjęcia Obiektów powinny odzwierciedlać ich właściwości fizyczne. Kolory Obiektów lub ich wyposażenia mogą różnić się nieznacznie w rzeczywistości, jeśli wynika to z zastosowanego (nieumyślnie) aparatu lub rozdzielczości graficznej odbiorcy.
 4. Kliknięcie przycisku “ZEREZERWUJ” jest równoznaczne z oświadczeniem woli oraz wiedzy Najemcy o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Jedyną formą płatności za najem jest karta kredytowa.
 6. Najemca wyraża zgodę na odbiór faktury za zrealizowaną transakcję drogą elektroniczną.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie internetowej.
 8. Szczegółowe warunki dotyczące najmu są opisane przy opisie danego Obiektu w ramach Platformy.
 9. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z regulaminami dotyczącymi świadczenia poszczególnych Usług w tym czasowych akcji promocyjnych, pierwszeństwo mają regulaminy szczegółowe dotyczące poszczególnych Usług.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, których przedmiotem jest najem na cele mieszkalne. Ewentualne odwołanie rezerwacji nie skutkuje zwrotem poniesionych kosztów, chyba że co innego wynika z treści umowy najmu.
 11. Usługa świadczona przez Operatora polega na dostarczeniu rozwiązania informatycznego umożliwiającego zawieranie umów najmu między Wynajmującym a Najemcą i Operator w żadnych okolicznościach nie staje się stroną umowy najmu zawieranej między Wynajmującym a Najemcą ani nie staje się przedstawicielem żadnej z wyżej wymienionych stron. Operator nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za stosunek prawny, który zostanie nawiązany przez Wynajmującego i Najemcę w konsekwencji skorzystania z usług Platformy.

§ 5.

Dostęp i korzystanie ze Strony internetowej

 1. Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania podejmowane przez Użytkowników;
  • niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Platformy;
  • przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Platformy;
  • wadliwość lub niepełność danych wprowadzonych do Platformy przez Wynajmującego lub Najemcę.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Platformy wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane świadomym lub nieświadomym ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy.
 6. Administrator dołoży wszelkich starań, lecz nie gwarantuje, że dostęp do Platformy będzie niezakłócony.
 7. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Platformy osoby nieuprawnionej Administrator podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkowników w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, zakłóceń w funkcjonowaniu konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu działalności Platformy.
 9. Administrator ma prawo do dokonywania zmian w działalności Platformy, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Administrator ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.

§6.

Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w terminie 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: support@tripoffice.com. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwić Administratorowi identyfikację problemu i jego naprawę. W przypadku otrzymania reklamacji, której treść uniemożliwia identyfikację przedmiotu reklamacji, Operator wezwie użytkownika do jej uzupełnienia.

 2. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.

 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do korzystania z Platformy.

 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Administratora, który dołoży wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

§7.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w ramach Platformy stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej.
 4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych jak Platforma, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Operatorem lub Platformą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§8.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Administrator zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie realizowany wyłącznie w zakresie dopuszczonym przez prawo w tym w szczególności zgodnie z obowiązującym na terenie Unii Europejskiej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 3. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym w ramach Platformy pod adresem: https://tripoffice.pl/privacy-policy, w formacie pozwalającym na utrwalenie jej na dysku oraz wydruk.

§9.

Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie w tym w szczególności gdy konieczność zmiany wynika ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących lub zmiany funkcjonalności Platformy.
 2. O zmianach oraz ich treści Administrator poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana zarejestrowanym Użytkownikom (posiadaczom konta) poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji konta.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Platformy.
 4. Użytkownik niebędący przedsiębiorcą musi wyraźnie zaakceptować zmiany Regulaminu przed ich wejściem w życie. W przypadku braku akceptacji zaktualizowanego Regulaminu, dostęp do Platformy może zostać takiemu Użytkownikowi ograniczony lub zablokowany.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają obowiązywać Użytkownika tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.
 6. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu podlegają pod regulacje postanowień, które były obowiązujące w momencie zawarcia umowy.

§10.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. W przypadku udostępnienia niniejszego Regulaminu przez Operatora w różnych wersjach językowych, wiążący jest Regulamin sporządzony w języku polskim z zastrzeżeniem sytuacji, w której prawo konsumenckie wyłącza taką możliwość, wówczas językiem wiążącym jest angielski.
 3. Jeżeli którykolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu okaże się nieważny, nie uchybia to ważności pozostałych.
 4. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu stosuje się prawo polskie z wyłączeniem spraw, w których stroną jest konsument, któremu przysługuje prawo do innej jurysdykcji.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 16.02.2022 roku.